Algemene verkoopsvoorwaarden

Chocolatier Goossens B.V.B.A. heeft haar maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Isabellalei 6 en is ingeschreven in het H.R.A. onder ondernemingsnummer 273.244 . Het BTW nummer is  BE 438.844.826.

1. Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen Chocolaterie Goossens n B.V.B.A. en haar klanten beheerst door huidige algemene verkoopsvoorwaarden die geacht worden door de klant aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de website worden gebruikt.

2. Voor producten van Chocolatier Goossens verklaart de klant dat deze voor eigen verbruik bestemd zijn (of als geschenk om gratis weg te geven) en NIET zullen doorverhandeld worden. De klant die de producten wil verhandelen wordt verzocht om op voorhand contact op te nemen met Chocolatier Goossens.

3. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de klant vindt op de bestelpagina's, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Eventuele vertragingen in de leveringen of extreme weersomstandigheden met hoge temperaturen die chocolade zouden kunnen laten smelten of verkleuren  zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

5. In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Chocolaterie Goossensn B.V.B.A. eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen.

6 Als garantie zal Chocolatier Goossens bvba zich beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. Chocolaterie Goossens B.V.B.A. zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van te laattijdig geleverde goederen door onder-leveranciers aan Goossens zoals noodzakelijke verpakkingsmaterialen of grondstoffen of door een faillissement van de leverancier.  Chocolaterie Goossens B.V.B.A. is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen. Voor voedingswaren, welke ook de aard, raadt Chocolaterie Goossens B.V.B.A. diabetici en mensen met voedingsallergieën aan om de consumptie van onze Goossens producten te vermijden. (Al onze producten kunnen sporen van noten bevatten !)

7. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 25 mei 1999, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Chocolaterie Goossens  B.V.B.A , Isabellalei 6 te 2018 Antwerpen. Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de klant kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

8. Door te bestellen via Email of op de internet site van Chocolaterie Goossens B.V.B.A., staat de klant Chocolatier Goossens bvba uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel voor gerelateerde Goossens producten. De Klant heeft het recht op inzage en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

9. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

10. Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

11. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.